Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring willen wij toelichten welke persoonsgegevens wij over u verzamelen en wat wij met deze gegevens doen. Wij informeren u ook over uw rechten en tot wie u zich kunt wenden met vragen over de bescherming van uw gegevens.

Wie zijn wij?

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van uw gegevens:

Lekkerland Nederland B.V.
Ekkersrijt 7601
5692 HR Son
Tel. + 31 (0)40 264 4400
E-Mail: info@lekkerland.nl

Aangezien wij uw gegevensbeschermingsrechten willen beschermen en garanderen, kunt u zich met vragen over deze privacyverklaring, de verwerking van uw gegevens en andere kwesties rondom gegevensbescherming wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

FIRST PRIVACY BV
Naritaweg 127-137
1043 BS Amsterdam, Netherlands

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.lekkerland.nl.
Op onze website worden links aangeboden die naar websites van andere exploitanten leiden. Hierop is deze privacyverklaring niet van toepassing.
De verantwoordelijkheid voor het weergeven van advertentiebanners, reclameteksten en reclamespotjes voor of tijdens ingebedde video’s berust bij de betreffende exploitant.

Moet ik mijn gegevens verstrekken?

Als u onze website bezoekt, worden automatisch gebruiksgegevens opgeslagen. Een deel van de verzamelde gegevens is noodzakelijk voor het gebruik van een website. Daarnaast verwerken wij uw gegevens ook om na een belangenafweging in onze gerechtvaardigde belangen te voorzien. Dit stelt ons in staat om de aangeboden diensten voortdurend te verbeteren. Op de volgende pagina’s vindt u de achtergronden van onze belangen en of en resp. hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw gegevens of het gebruik zelf kunt deactiveren.

Om gebruik te maken van één van onze aanbiedingen of om een verzoek te verzenden, wordt u gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken. U kunt zelf beslissen of u gebruik wilt maken van deze aanbiedingen en daarvoor uw gegevens wilt verstrekken. Vanzelfsprekend verwerken wij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ons uw gegevens beschikbaar hebt gesteld. Wij bieden ook diensten aan waarvoor wij uw gegevens uitsluitend verwerken indien wij uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Het geven van toestemming vindt altijd op vrijwillige basis plaats. Een eenmaal gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken voor de toekomst.

U dient er rekening mee te houden dat indien u gegevens verstrekt over andere personen, u vooraf hun toestemming hiervoor moet hebben en hen geïnformeerd moet hebben over de doeleinden van het doorgeven – zoals deze zijn uiteengezet in deze privacyverklaring.

Wij verzoeken u deze informatie ook aan de personen door te geven die u hierbij betrekt voor het gebruik van onze diensten, zoals familieleden en gevolmachtigden.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

I. Uw bezoek aan onze website

Bij uw bezoek aan onze website worden verschillende persoonsgegevens van u opgeslagen en gebruikt.

 1. Verwerkte gegevens en verwerkingsdoeleinden:
 • Dienstverlening: Om onze website te kunnen bezoeken en gebruiken, moeten de vermelde gegevens worden verzameld.
 • Gegevensbeveiliging:Elke toegang tot onze website wordt opgeslagen in een protocolbestand. Wij verzamelen en gebruiken deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de gegevensbeveiliging.
 • Optimalisatie van het internetaanbod incl. profilering:Wij verbeteren onze websites voortdurend om u een optimale ervaring te bieden. Hiertoe verzamelen, bewaren en verwerken onze dienstverleners de verstrekte gegevens over uw bezoek in het kader van een opdracht. Noch wij, noch de gemachtigde dienstverleners koppelen uw bezoekgegevens aan uw naam of andere persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt. Het IP-nummer wordt geanonimiseerd voordat het voor statistische doeleinden wordt gebruikt.
 • Video’s: om de op onze website geïntegreerde video’s te kunnen afspelen.
Gegevens Dienstverlening Gegevensbeveiliging Optimalisatie en facturatie van reclamecampagnes incl. profilering Video’s
IP-adres x x x
Naam van het opgevraagde bestand x x x
Aantal overgedragen gegevens x x
Opgeroepen websites x x
Verwijzende URL (de eerder bezochte website) x x x
User agent die uw browser stuurt (alleen voor mobiele versie of automatische spraakbesturing). x x x x
Session Cookie x x
Datum en tijdstip van toegang x x
ID’s voor identificatie van de reclamepartner, de advertentie en het reclamemateriaal x
Marketingkanaal x
Huidig tijdstip x
Tijdstip van het klikken x
ID van het trefwoord (externe zoekterm) x
ID van de bezoeker zonder identificatie x
Browsertype, browserversie, browserresolutie (binnenste venstergrootte), browsertaal, beeldschermformaat, beeldschermresolutie, incl kleurintensiteit x
Cookie aan/uit x
Javascript aan/uit x

Daarnaast worden de bovengenoemde gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden in het kader van belangenafwegingen in het kader van een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f Algemene verordening gegevensbescherming (hierna ‘AVG”)). Deze belangen worden hieronder benoemd:

 • Indien zich in ons bedrijf een beveiligingsincident voordoet waarbij uw gegevens betrokken zijn, zijn wij verplicht om dit incident te melden aan de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 33 AVG). Aangezien het ons gerechtvaardigd belang is om deze wettelijke meldingsplicht zo snel mogelijk na te komen, kan het gebeuren dat – in het kader van het oplossen van het betreffende beveiligingsincident – gegevens over uw persoon verwerkt worden. De meldingen van deze beveiligingsincidenten aan toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming omvatten geen van u verzamelde persoonsgegevens.
 • Aangezien het in ons belang is om de veiligheid van onze systemen te garanderen, voeren wij regelmatig veiligheidstests en werkzaamheidsproeven van onze systemen uit, in welk kader uw bovengenoemde gegevens verwerkt kunnen worden.
 • Het is in ons belang om in geval van rechtsvervolging bewijsmateriaal te bewaren tot alle relevante wettelijke verjaringstermijnen zijn verstreken. Hiertoe bewaren wij de bijbehorende gegevens over uw persoon overeenkomstig deze verjaringstermijnen.
 • Bovendien is het in ons belang verdachte gevallen na te gaan en bij een concrete verdenking van een strafbaar feit relevante informatie te verstrekken aan de handhavingsinstanties.

 

 1. Informatie over geautomatiseerde individuele besluiten

Er vinden geen geautomatiseerde individuele besluiten plaats.

 

 1. Rechtsgrond(en) voor het gebruik van uw gegevens
  a) Wij verwerken de gegevens die u ons hebt verstrekt ten behoeve van dienstverlening en het afspelen van video’s voor de uitvoering van een quasi-contractuele verhouding met u, opdat u onze dienst, d.w.z. onze website, kunt ophalen en gebruiken (art.6 lid 1 sub b AVG).
  b) Bovendien verwerken wij uw gegevens om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen (art. 6 lid 1 sub f AVG):
 • Het is in ons belang de veiligheid van de gegevens te kunnen garanderen. Hiertoe worden de gegevens van elk bezoek in een protocolbestand opgeslagen en geanalyseerd.
 • Het is ons gerechtvaardigd belang ons internetaanbod te optimaliseren. Ten behoeve hiervan worden in het kader van een verwerking dienstverleners ingezet, cookies geplaatst en bezoekgegevens aan een server van een dienstverlener (in dit geval Google) in de VS doorgegeven.

 

 1. Wistermijnen (en/of opslagduur)
 • Door de browser te sluiten worden de session cookies automatisch gewist.
 • Om technische redenen hebben wij uw IP-adres nodig voor het overdragen van de meetpixel. Dit adres wordt niet gebruikt voor statistische doeleinden en wordt aansluitend direct bij onze dienstverlener gewist/geanonimiseerd (zie 6. Ontvangers van de gegevens).
 • De gegevens die worden gebruikt voor de optimalisatie van ons internetaanbod incl. profilering worden na 26 maanden gewist.
 • Wij plaatsen een cookie om uw volgende bezoek te kunnen onderscheiden van uw eerste bezoek aan onze website. U kunt de cookie handmatig wissen; als u dit niet doet, wordt de cookie 26 maanden na uw laatste bezoek aan onze website automatisch gewist en vervolgens bij uw volgende bezoek opnieuw geplaatst met een nieuw ID.

 

 1. Herkomst van de gegevens

Er worden geen gegevens verzameld bij derden.

6. Ontvangers van de gegevens in landen buiten de EU

De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op deze website is de IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte vooraf wordt ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens door Google voor de dienst Google Analytics vindt u in de bijbehorende privacyverklaring van Google. De Europese Commissie bepaalt welke landen buiten de Europese Unie over een passend beschermingsniveau beschikken. De Europese Commissie beschouwt bedrijven in de VS, die deelnemen aan het EU-US Privacy Shield (ook wel: EU-VS-privacyschild), als gegevensontvangers met een passend beschermingsniveau. Deze overeenkomst tussen de VS en de EU waarborgt dat de regelingen inzake gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens door bedrijven die deelnemen aan het EU-VS-privacyschild in de VS stroken met het beschermingsniveau van de Europese Unie. Google LLC verklaart dat het is toegetreden tot het EU-VS-privacyschild. Informatie over de geschikte of passende garanties en de mogelijkheid om een kopie van de garanties te verkrijgen of om te vernemen waar deze beschikbaar zijn, kan worden aangevraagd via de hierboven verstrekte contactgegevens.

7. Cookies en webtracking

Op de Lekkerland.nl website wordt gebruik gemaakt van ‘Captcha.eu’ als beschermbeveiliging tegen spam. Captcha.eu is geïntegreerd in de contactformulieren op onze website.

Er wordt gecontroleerd of de invoer op het contactformulier daadwerkelijk door een legitieme bezoeker is gedaan of door automatische c.q. geautomatiseerde programma’s (spam bots). Alleen geanonimiseerde gegevens worden verzonden en gecontroleerd.

Gegevensverwerking en verwerker

De gegevensverwerker van Captcha GmbH is voor dit doel:
Krone Multimedia GmbH & Co KG,
gevestigd te Muthgasse 2, 1190 Wenen

De volgende gegevens worden verwerkt door Krone Multimedia GesmbH & Co KG, om de beschermbeveiliging tegen spam naar behoren te laten werken:

 • Het IP-adres van de gebruiker.
 • De laatste 4 cijfers van het IP-adres worden tijdens de verwerking gewist voordat ze worden opgeslagen.
 • Type en model van eindapparaat
 • Type en model van browser
 • Referentie website
 • Alle cookies die Google in de afgelopen 6 maanden heeft geplaatst op het systeem van de gebruiker.
  Er vindt geen verdere verwerking van deze gegevens plaats, de waarde verlaat op geen enkel moment het apparaat van de gebruiker.
 • Hoeveel muisklikken de gebruiker in het browservenster heeft gemaakt (of heeft aangetikt als het gaat om een aanraakapparaat).

Er worden geen toetsenbordinvoer of meerkeuzeformulierinvoer / gebruikersselecties verwerkt.

Bewaartermijn

Verwerkte gegevens worden maximaal 6 maanden bewaard; er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wettelijke basis voor het uitvoeren van de Captcha

De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 para. 1 lid f van de AVG. Lekkerland Nederland B.V. heeft een gerechtvaardigd belang bij de bescherming van de website tegen misbruik vanuit geautomatiseerde spionage, tegen spam, alsmede de bescherming van derden tegen dergelijke aanvallen.

8. Cookies en webtracking

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). Cookies kunnen uw eindapparatuur of de bestanden die op uw eindapparatuur zijn opgeslagen, niet beschadigen.

Voor het plaatsen van cookies zullen wij u indien wettelijk verplicht vooraf – bij het eerste bezoek aan de website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door ons opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.

Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dat kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. “Wij gaan er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een nieuw bezoek opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot (bepaalde onderdelen van) de website.

Functionele cookies worden van uw eindapparatuur verwijderd nadat uw bezoek aan onze website is beëindigd. Permanente cookies blijven aanwezig op uw eindapparatuur nadat u uw bezoek aan onze website heeft afgerond. U kunt deze cookies verwijderen middels de instellingen van uw browser. Eveneens kunt u de bewaartermijnen van deze cookies in uw browser inzien.

Welke cookies worden gebruikt?

1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen verschillende pagina’s.

2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen (Google) wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina’s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de V.S. verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de V.S. gestuurd en daar ingekort. Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd . Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouder op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

U kunt voorkomen dat de Google Analytics cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van de website ten volle kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de in de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Met een klik op deze link wordt een cookie op uw eindapparatuur geïnstalleerd die ons informeert dat uw persoonsgegevens niet voor webanalyse-doeleinden mogen worden verwerkt. Er worden cookies geplaatst.

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en/of op https://policies.google.com/?hl=nl.
Via onderstaande link kunt u direct deze functionaliteit voor Google Analytics uitschakelen:

II. Contact en andere diensten

1. Verwerkte gegevens en verwerkingsdoeleinden

Hieronder gaan wij nader in op de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, als u een verzoek hebt of gebruikmaakt van onze diensten..

 • Behandeling van verzoeken incl. contactformulier: Wij verwerken de gegevens die u ons verstrekt, als u een vraag of een verzoek hebt. Hiertoe behoren ook de gegevens die u via het ingevulde contactformulier, per e-mail of fax hebt toegestuurd.
 • Kaarten: zodat u onze vestiging(en) eenvoudig kunt vinden, bieden wij u de kaartendienst van Google aan (Google Maps).
Gegevens Behandeling van verzoeken incl. contactformulier Kaarten
Aanhef x
Naam x
E-mailadres x
Onderwerp x
Bericht x
Vast telefoonnummer, mobiel nummer x
Plaats x
Adres x
Postcode x
IP-adres x

Daarnaast worden de bovengenoemde gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden in het kader van belangenafwegingen ((art. 6 lid 1 sub f Algemene verordening gegevensbescherming (hierna ‘AVG”)). Deze belangen worden hieronder benoemd:

 1.  Indien zich in ons bedrijf een beveiligingsincident voordoet waarbij uw gegevens betrokken zijn, zijn wij verplicht om dit incident te melden aan de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 33 AVG). Aangezien het ons gerechtvaardigd belang is om deze wettelijke meldingsplicht zo snel mogelijk na te komen, kan het gebeuren dat – in het kader van het oplossen van het betreffende beveiligingsincident – gegevens over uw persoon verwerkt worden. De meldingen van deze beveiligingsincidenten aan toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming omvatten geen van u verzamelde persoonsgegevens.
 2. Aangezien het in ons belang is om de veiligheid van onze systemen te garanderen, voeren wij regelmatig veiligheidstests en werkzaamheidsproeven van onze systemen uit, in welk kader uw bovengenoemde gegevens verwerkt kunnen worden.
 3. Het is in ons belang om in geval van rechtsvervolging bewijsmateriaal te bewaren tot alle relevante wettelijke verjaringstermijnen zijn verstreken. Hiertoe bewaren wij de bijbehorende gegevens over uw persoon overeenkomstig deze verjaringstermijnen.
 4. Bovendien is het in ons belang verdachte gevallen na te gaan en bij een concrete verdenking van een strafbaar feit relevante informatie te verstrekken aan de rechtshandhavingsinstanties.

 

 1. Informatie over geautomatiseerde individuele besluiten

Er vinden geen geautomatiseerde individuele besluiten plaats.

 

 1. Rechtsgrond(en) voor het gebruik van uw gegevens

Wij verwerken de gegevens die u ons hebt verstrekt ten behoeve van de behandeling van verzoeken incl. contactformulier en Kaarten voor de uitvoering van een quasi-contractuele verhouding met u (art. 6 lid 1 sub b AVG).
Bovendien verwerken wij uw gegevens om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen (art. 6 lid 1 sub f AVG):
Het is in ons belang de veiligheid van de gegevens te kunnen garanderen. Hiertoe worden de gegevens van elk bezoek in een protocolbestand opgeslagen en geanalyseerd..

 

 1. Wistermijnen (en/of opslagduur)
  – Gegevens die zijn verwerkt voor het afhandelen van verzoeken worden na 1 jaar verwijderd.
  – Voor het verkrijgen van bewijsmateriaal bewaren wij gegevens in het kader van de wettelijke verjaringsbepalingen overeenkomstig. Daarbij kan de opslagduur van uw gegevens langer zijn dan de hierboven vermelde duur.

 

 1. Herkomst van de gegevens

Er worden geen gegevens verzameld bij derden.

Welke organisaties ontvangen uw gegevens?

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke organisaties (‘ontvangers van gegevens’) in welke gevallen uw gegevens ontvangen. Om welke gegevens het daarbij concreet gaat, kunt u nalezen in de bijbehorende hoofdstukken van deze verklaring. Doorgeven van uw gegevens vindt deels op grond van wettelijke meldingsplichten plaats. In andere gevallen maken wij gebruik van geselecteerde agenten en dienstverleners die als verwerkers (overeenkomstig art. 28 AVG) door ons worden ingezet en indien nodig toegang kunnen krijgen tot uw gegevens. Verwerkers zijn onderworpen aan diverse contractuele verplichtingen en mogen met name uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies en voor het uitvoeren van de van ons gekregen opdracht verwerken.

Ontvangers van de gegevens Toelichting
Dienstverleners voor optimalisatie van ons internetoptreden Wij verbeteren onze websites voortdurend om u een optimale ervaring te bieden. Hiertoe verzamelen, bewaren en verwerken onze dienstverleners namens ons de vermelde gegevens over uw bezoek. Noch wij, noch de gemachtigde dienstverleners koppelen uw bezoekgegevens aan uw naam of andere persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt.
Dienstverleners voor vernietiging van gegevensdragers In het kader van een verwerking zetten wij dienstverleners in voor de vernietiging en verwijdering van papieren aktes en gegevensdragers.
IT-dienstverleners In het kader van het gebruik van onze IT-infrastructuur en onze website kunnen de desbetreffende dienstverleners toegang vragen tot uw gegevens. Wij verplichten onze dienstverleners om de verwerking van uw gegevens altijd te beperken tot de omvang die nodig is voor de uitvoering van het doel.
Politie, advocaten, rechtshandhavingsinstanties, openbaar ministerie Het is in ons belang verdachte gevallen na te gaan en bij een concrete verdenking van een strafbaar feit tegenover een klant alle benodigde gegevens aan de rechtshandhavingsinstanties te overleggen.

Ontvangers van persoonsgegevens in niet-EU landen

Op deze website worden diensten ingezet van Google LLC:
• Google Analytics/Google Tag Manager: optimalisering van ons aanbod incl. profiling.
• Google Maps: kaartendienst.

De verwerkte gegevens worden in de regel verstuurd naar een server van Google in de V.S., en daar opgeslagen.

Op deze website worden videodiensten ingezet van:
• YouTube
• Vimeo

De hierboven aangegeven gegevens worden aan YouTube LLC en Vimeo LLC doorgegeven wanneer een video wordt afgespeeld. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door deze partijen vindt u in hun respectievelijke privacyverklaringen.

De Europese Commissie bepaalt welke landen buiten de Europese Unie over een passend beschermingsniveau beschikken. De Europese Commissie beschouwt bedrijven in de VS, die deelnemen aan het EU-US Privacy Shield (ook wel: EU-VS-privacyschild), als gegevensontvangers met een passend beschermingsniveau. Deze overeenkomst tussen de VS en de EU waarborgt dat de regelingen inzake gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens door bedrijven die deelnemen aan het EU-VS-privacyschild in de VS stroken met het beschermingsniveau van de Europese Unie. Informatie over de geschikte of passende garanties en de mogelijkheid om een kopie van de garanties te verkrijgen of om te vernemen waar deze beschikbaar zijn, kan worden aangevraagd via de hierboven verstrekte contactgegevens.
De in deze paragraaf genoemde partijen verklaren te zijn toegetreden tot het EU-US Privacy Shield.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten:

• Recht op inzage in de over u opgeslagen persoonsgegevens (art. 15 AVG)
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
• Recht op rectificatie en completering van uw bij ons verzamelde gegevens (art. 16 AVG)
• Recht op wissen van gegevens (art. 17 AVG)
• Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden (art. 21 AVG) – U hebt het recht te allen tijde op grond van met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering als bedoeld in art. 4 lid 4 AVG

Om deze rechten uit te oefenen kunt u zich tot ons wenden via privacy@lekkerland.nl.

Als u niet wenst dat uw gegevens over het bezoek aan onze website worden geregistreerd, dan kunt u onder ‘Cookies en webtracking’ nalezen, hoe u deze registratie kunt deactiveren.

Ook hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klantinformatie gegevensbescherming

Hieronder ontvangt u een uitvoerig overzicht over de persoonsgegevens die wij verwerken m.b.t. uw rol als onze contactpersoon of handelspartner. Wij informeren u ook over uw rechten en tot wie u zich kunt wenden met vragen over de bescherming van uw gegevens.

Wie zijn wij?

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van uw gegevens:

Lekkerland Nederland B.V.
Ekkersrijt 7601
5692 HR Son
Tel. + 31  (0)40 264 4400
E-Mail: info@lekkerland.nl

Aangezien wij uw gegevensbeschermingsrechten willen beschermen en garanderen, kunt u zich met vragen over deze privacyverklaring, de verwerking van uw gegevens en andere kwesties rondom gegevensbescherming wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

FIRST PRIVACY BV
Naritaweg 127-137
1043 BS Amsterdam, Netherlands

 

Verklaring begrippen

Persoonsgegevens

Hieronder wordt vaak over persoonsgegevens gesproken, maar wat betekent dit begrip eigenlijk?

Het begrip persoonsgegevens wordt in art. 4 lid 1 AVG als volgt juridisch gedefinieerd:

Persoonsgegevens“: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

Verwerking

Onder het begrip verwerking verstaat art. 4 lid 2 AVG het volgende:

„Verwerking“: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Gelieerde ondernemingen

Tot onze gelieerde ondernemingen, zoals bedoeld in deze privacyverklaring, horen de volgende bedrijven:

 • Lekkerland AG & Co. KG, Europaallee 57, 50226 Frechen, Duitsland
 • Lekkerland Deutschland GmbH & Co. KG, Europaallee 57, 50226 Frechen, Duitsland
 • Lekkerland information systems GmbH, Europaallee 57, 50226 Frechen, Duitsland
 • cofact financial services GmbH, Vor den Eichen 6, 65604 Elz, Duitsland
 • TRIMEX Transit Import Export Car Nielsen GmbH & Co. KG, Europaallee 57, 50226 Frechen, Duitsland
 • MEDIAPOINT GmbH, Europaallee 57, 50226 Frechen, Duitsland
 • amv GmbH, Boschetsrieder Straße 67-69, 81379 München, Duitsland
 • Lekkerland Handels- und Dienstleistungs GmbH, Handelsstraße 1, 2630 Ternitz, Oostenrijk
 • convivo GmbH, Nisselgasse 1-3, 1140 Wien, Oostenrijk
 • Conway – The Convenience Company België NV, Laagstraat 63, 9140 Temse, België
 • Sutrans NV, Laagstraat 63, 9140 Temse, België
 • Convenience Concept, Ekkersrijt 7601, 5692 HR Son, Nederland
 • Lekkerland Vending Services B.V., Ekkersrijt 7601, 5692 HR Son, Nederland
 • Lekkerland Nederlands B.V., Ekkersrijt 7601, 5692 HR Son, Nederland
 • Conway – The Convenience Company – S.A., Pol. Ind. De Quer, C/ Vega del Henares, s/n, parcel n° 6, 19209 Quer, Guadalajara, Spanje

 

Uw verplichtingen

Als klant wordt u in het kader van de handelsrelatie verzocht persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens hebben wij nodig voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u. Een deel van de gegevens wordt op grond van wettelijke verplichtingen verwerkt (bv. fiscaalrechtelijke en handelsrechtelijke verplichtingen).

Daarnaast verwerken wij uw gegevens om in onze gerechtvaardigde belangen te voorzien. Hierdoor wordt bijvoorbeeld gewaarborgd dat wij u passende producten kunnen aanbieden en onze prestaties kunnen verbeteren. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie heeft u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking van uw gegevens.

Daarnaast bieden wij diensten aan waarvoor wij uw gegevens alleen verwerken als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Het geven van toestemming vindt altijd op vrijwillige basis plaats. Een eenmaal gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken voor de toekomst.

U dient er rekening mee te houden dat indien u gegevens verstrekt over andere personen, u vooraf hun toestemming hiervoor moet hebben en hen geïnformeerd moet hebben over de doeleinden van het doorgeven – zoals deze zijn uiteengezet in deze privacyverklaring.

Wij verzoeken u deze informatie ook aan de personen door te geven die u hierbij betrekt voor het gebruik van onze diensten, zoals familieleden en gevolmachtigden.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

In deze sectie worden binnen de handelsrelatie de gevallen behandeld waarin persoonsgegevens verwerkt worden, en worden de doelen van de verwerking en de hiertoe behorende juridische grondslagen beschreven. Hier wordt ook beschreven wanneer de verwerkte gegevens worden gewist. In principe verwerken wij uw gegevens zo lang als noodzakelijk is voor het nakomen van de genoemde doelen. Voor zover er wettelijke bewaringstermijnen bestaan, vindt het wissen van gegevens pas na het verstrijken van deze termijnen plaats. Ter bescherming van onze rechtspositie en de daarmee verbonden verkrijging van bewijsmiddelen kan een bewaring tot het verstrijken van verjaringstermijnen overeenkomstig de regels van het Burgerlijk Wetboek (en andere wet- of regelgeving). Daarnaast lichten wij de gegevensbron toe (“herkomst van de gegevens“) indien wij de gegevens niet rechtstreeks van u hebben verkregen.

 

1. Uw rol als contactpersoon

Doelen

Wij gebruiken uw gegevens ter communicatie voor de hieronder in deze privacyverklaring genoemde doelen. Bovendien kunt u door uw werkgever als gebruiker van onze online-shop worden aangemeld. Dit betreft de volgende gegevens:
Aanspreekvorm, voornaam, achternaam, zakelijk contactgegevens, gebruikersnaam/login, rechten.

Juridische grondslag
Wij verwerken uw gegevens voor bovengenoemd doel om de volgende in deze privacyverklaring genoemde doelen na te komen (art. 6 lid 1 sub f) AVG).

Wisdatum
Zie aanhef van deze paragraaf.

Herkomst van de gegevens
Indien u ons uw gegevens niet zelf heeft verstrekt in het kader van de handelsrelatie met uw werkgever, hebben wij deze van uw werkgever ontvangen.

 

2. Klantenbestand

Doelen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats om uw klantgegevens in ons klantenbestand aan te maken. Daarnaast gebruiken wij voor het aanleggen van een klantenbestand de door u verstrekte gegevens ter controle van de kredietwaardigheid, omdat elke handelsrelatie in geval van wanbetaling een risico voor ons bedrijf kan vormen. Een kredietwaardigheidscontrole kan ook plaatsvinden bij het afsluiten van een goederenkredietverzekering. Daarnaast controleren wij uw gegevens met onze interne lijst met geblokkeerde klanten. Ten slotte verwerken wij uw gegevens ter uitvoering van de verplichte controle overeenkomstig de EU-verordeningen 2580/2001 en 881/2002.

Juridische grondslag

 • De juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens ten behoeve van het aanleggen van een klantenbestand is de uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b) AVG).
 • De kredietwaardigheidscontrole, goederenkredietverzekering en de controle van onze geblokkeerde lijst worden uitgevoerd op grond van het behartigen van gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 sub f) AVG). Het is in ons gerechtvaardigd belang ons financieel uitvalrisico tot een minimum te beperken.
 • De uitvoering van de controle overeenkomstig EU-verordeningen 2580/2001 en 881/2002 geschiedt ter vervulling van een wettelijke plicht (art. 6 lid 1 sub c) AVG juncto deze EU-verordeningen).

Wisdatum
Zie aanhef van deze paragraaf.

Herkomst van de gegevens

 • Om te kunnen beslissen of wij u als klant registreren, controleren wij uw kredietwaardigheid. Hiertoe krijgen wij van kredietwaardigheidsbureaus informatie over uw kredietwaardigheid en uw kredietwaardigheidsscore. Per geval wordt ook informatie uit het handelsregister en overige (algemene) bronnen geëvalueerd.
 • Ter uitvoering van de wettelijke plichten die voortvloeien uit de EU-verordeningen 2580/2001 en 881/2002, maken wij voor de betreffende controles gebruik van dienstverleners die de resultaten hiervan aan ons doorsturen.

 

3 Communicatie

Doelen
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in het kader van de handelsrelatie ten behoeve van de communicatie met u, inclusief het beantwoorden van uw vragen en verzoeken en het klachtenbeheer.

Juridische grondslag
De juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovengenoemde doelen is de uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b) AVG).

Wisdatum
Zie aanhef van deze paragraaf.

 

4 Vastlegging bestelling, facturering en beheer

Doelen
Wij verwerken uw gegevens in het kader van de handelsrelatie ten behoeve van het aannemen van bestellingen (de verwerking van bestellingen), facturering en het volgen van bestellingen, alsmede voor weergave en administratie van uw bestellingen en volglijsten in de onlineshop om latere bestellingen voor u te vergemakkelijken. Bestellingen kunnen telefonisch, per e-mail, per fax, electronic data interface (EDI), in de onlineshop of persoonlijk worden geplaatst.

Juridische grondslag
De juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovengenoemde doelen is de uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b) AVG).

Wisdatum
Zie aanhef van deze paragraaf.

 

5 Levering

Doelen
Wij gebruiken uw gegevens voor het plannen van de ritten en het leveren van de bestellingen, respectievelijk het afhalen van goederen waarover een klacht is ingediend.

Juridische grondslag
De juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovengenoemde doelen is de uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b) AVG).

Wisdatum
Zie aanhef van deze paragraaf.

 

6 Leveringstracering

Doelen
Wij bieden u de mogelijkheid uw bestelling te volgen via ons portaal voor leveringstracering om de levering beter in te kunnen plannen. Dit portaal vindt u hier: https://levering.lekkerland.nl. Om u deze service te kunnen bieden is de verwerking van uw gegevens vereist.

Juridische grondslag
De juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovengenoemde doelen is de uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b) AVG).

Wisdatum
Zie aanhef van deze paragraaf.

 

7 Klachten en terugroepen product

Doelen

Wij verwerken uw gegevens om uw klacht in behandeling te kunnen nemen. Bij klachten over producten informeren wij de betrokken fabrikant. Indien een product van een fabrikant wordt teruggeroepen, gebruiken wij uw gegevens om u en, voor zover wettelijk voorgeschreven, de betreffende overheidsinstanties te informeren.

Juridische grondslag
De juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor het afhandelen van klachten is de uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b) AVG).
De verwerking van uw gegevens in verband met het terugroepen van producten doen wij op grond van wettelijke verplichtingen.

Wisdatum
Zie aanhef van deze paragraaf.

 

Overzicht van de gebruikte gegevens 1-7

Categorie 1. Rol als contactpersoon 2. Klantenbestand 3. Communicatie 4 Vastlegging bestelling, facturering en beheer 5. Levering 

 

6. Leveringstracering 7. Klachten en terugroepen product
           
Adres en contactgegevens van klanten en contactpersonen x x x x x x x
Gegevens betreffende levering en retouren x x x x x x x
Klantgroep x x x
Assortiment x x x x x x
Gegevens met betrekking tot de verhuur, bruikleen of koop van hardware x x x x x x
Condities en inhoud overeenkomsten x x x x x x
Bestelgegevens x x x x x x
Bank- en betaalgegevens x x x x x x
Gegevens uit communicatie met klanten en medewerkers van klanten x x x x x x x
Gegevens m.b.t. kredietwaardigheid x x x x

 

8 Klantenservice

Doelen
Om onze klanten te informeren over nieuwe producten, kortingsacties en overige marketingacties, alsmede over beurzen en andere evenementen, neemt de klantenservice regelmatig actief telefonisch, per e-mail of persoonlijk contact met u op en sturen wij u prospectussen, catalogi, uitnodigingen en onze klantenmagazines toe. Dit helpt u om uw afzet te verhogen. Bovendien informeren wij u via dezelfde kanalen over het assortiment van de aan ons gelieerde bedrijven en stellen wij ons assortiment ook voor aan franchisenemers van klanten.

Juridische grondslag
De verwerking van uw gegevens voor bovengenoemd doel geschiedt om onze gerechtvaardigde belangen in de afzetbevordering te behartigen (art. 6 lid 1 sub f) AVG).

Wisdatum
Zie aanhef van deze paragraaf.

 

9 Verkoopbeheer

Doelen
Om onze verkoop te kunnen beheren, optimaliseren en plannen, meten wij het beheer van verkoop en diverse kengetallen. Voor het aanmaken van deze statistische gegevens worden tevens klantgegevens verwerkt.

Juridische grondslag
De verwerking van uw gegevens voor het verkoopbeheer geschiedt om onze gerechtvaardigde belangen in een effectief verkoopbeheer te behartigen (art. 6 lid 1 sub f) AVG).

Wisdatum
Zie aanhef van deze paragraaf.

 

10 Dispositieplanning en optimalisatie assortiment

Doelen
Wij gebruiken uw gegevens voor de dispositieplanning, trendherkenning, marktontwikkeling en de optimalisatie van het assortiment. Bovendien gebruiken wij uw gegevens voor het meten van regionale groottes van doelgroepen.

Juridische grondslag
Wij verwerken uw gegevens voor bovengenoemde doelen om onze gerechtvaardigde belangen in een efficiënte dispositie en planning van een voor u aantrekkelijk assortiment te behartigen (art. 6 lid 1 sub f) AVG).

Wisdatum
Zie aanhef van deze paragraaf.

 

11 Kansspelen

Doelen
Van tijd tot tijd organiseren wij kansspelen.

Juridische grondslag
De verwerking van uw gegevens bij deelname aan een kansspel vindt plaats in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met u (art. 6 lid 1 sub b) AVG).

Wisdatum
Zie aanhef van deze paragraaf.

 

Overzicht van de gebruikte gegevens 8-11

Categorie 8. Klantenservice 9. Verkoopbeheer 10. Dispositieplanning en optimalisatie assortiment 11. Kansspelen
Adres en contactgegevens van klanten en contactpersonen x x x x
Gegevens betreffende levering en retouren x x x
Klantgroep x x x x
Assortiment x x x
Gegevens met betrekking tot de verhuur, bruikleen of koop van hardware x x x
Condities en inhoud overeenkomsten x x x
Bestelgegevens x x x
Bank- en betaalgegevens x x x
Gegevens uit communicatie met klanten en medewerkers van klanten x x x x
Gegevens m.b.t. kredietwaardigheid x x x

 

12 Reporting

Doelen
Wij verwerken uw gegevens in het kader van het sturen van onze ondernemingsgroep, voor het identificeren en volgen van financiële risico’s, voor het bundelen van verkoopactiviteiten en het vervullen van contractuele verplichtingen ten aanzien van onze leveranciers en klanten. Dit maakt een gegevensoverdracht aan gelieerde bedrijven en klanten noodzakelijk.
Wij voeren continu klantbeoordelingen met profielopbouw uit, waarbij o.a. de omzet, de aangeboden producten en het betalingsgedrag worden beoordeeld. Hieruit volgen dan bijvoorbeeld de betalingscondities, betaalwijzen of blokkeringen van opdrachten. Zonder een systematische beoordeling is het op basis van de hoeveelheid klanten vaak niet mogelijk een overzicht te hebben over alle klanten.

Juridische grondslag
De verwerking van uw gegevens voor het verkoopbeheer geschiedt om onze gerechtvaardigde belangen in het sturen van onze ondernemingsgroep, het identificeren en volgen van financiële risico’s, het bundelen van verkoopactiviteiten en het vervullen van contractuele verplichtingen tegenover onze leveranciers en klanten te behartigen. (art. 6 lid 1 sub f) AVG).

Wisdatum
Zie aanhef van deze paragraaf.

Herkomst van de gegevens
Van merchandisers ontvangen wij zogenaamde merchandiserrapporten betreffende de rangschikking van producten en vormgeving van de geëtaleerde waren.

 

13 Inhoud voor klantmagazines

Doelen
Om onze websites, klantenmagazines en andere publicaties aantrekkelijk vorm te geven, publiceren wij foto’s, video’s of artikelen over uw persoon. Hierbij worden per geval ook uw naam, leeftijd, bedrijf of vestigingsplaats genoemd.

Juridische grondslag
Wij verwerken de genoemde gegevens alleen indien u ons daarvoor toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 sub a) AVG).

Wisdatum
De gebruiksduur blijkt uit de door u gegeven toestemming. Voor het overige: Zie aanhef van deze paragraaf. Wij maken u erop attent dat het wissen van de gegevens geen gevolgen heeft voor de media waarin uw persoonsgegevens vóór het wissen werden gepubliceerd.

 

14 Klantenquête

Doelen
Wij voeren klantenenquêtes uit met als doel het verbeteringspotentieel van ons bedrijf te identificeren en de tevredenheid van onze klanten te vergroten. Wij vinden de mening van onze klanten belangrijk, omdat wij ons succes aan hen te danken hebben.
Wij komen niet te weten welke specifieke klant deelneemt en welke antwoorden hij geeft. Wij ontvangen van onze dienstverlener (verwerker van de opdracht), die wij opdracht geven voor het uitvoeren van de enquêtes, statistische evaluaties zonder persoonlijke referentie. Alleen wanneer de klant aan het eind van het telefoongesprek toestemming geeft om de uitkomsten van de enquête met persoonlijke referentie aan ons door te geven, ontvangen wij deze gegevens van onze dienstverlener. Zo kunnen wij door u geuite kritiek en klachten direct met u oplossen.

Juridische grondslag
Wij verwerken hierbij uw gegevens om de gerechtvaardigde belangen van het bedrijf in het opsporen van het verbeteringspotentieel van het bedrijf te behartigen (art. 6 lid 1 sub f) AVG). Wij verwerken de genoemde persoonlijke gegevens alleen indien u ons daarvoor toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 sub a) AVG).

Wisdatum
Zie aanhef van deze paragraaf.

 

Overzicht van de gebruikte gegevens 12-14

Categorie 12. Reporting 13. Inhoud voor klantmagazines 14. Klantenquête
Adres en contactgegevens van klanten en contactpersonen x x x
Gegevens betreffende levering en retouren x
Klantgroep x x x
Assortiment x x
Gegevens met betrekking tot de verhuur, bruikleen of koop van hardware x
Condities en inhoud overeenkomsten x
Bestelgegevens x
Bank- en betaalgegevens x
Gegevens uit communicatie met klanten en medewerkers van klanten x x
Gegevens m.b.t. kredietwaardigheid x

 

Kredietwaardigheidsgegevens

15 Overige doelen

Naast de tot nu toe beschreven doelen worden bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen verwerkt om onze gerechtvaardigde belangen in het kader van belangenafwegingen te behartigen (art. 6 lid 1 sub f) AVG). Deze belangen worden hieronder benoemd:

 1. Indien zich in ons bedrijf een beveiligingsincident voordoet waarbij uw gegevens betrokken zijn, zijn wij verplicht om dit incident te melden aan de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 33 AVG). Aangezien het ons gerechtvaardigd belang is om deze wettelijke meldingsplicht zo snel mogelijk na te komen, kan het gebeuren dat – in het kader van het oplossen van het betreffende beveiligingsincident – gegevens over uw persoon verwerkt worden. De meldingen van deze beveiligingsincidenten aan toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming omvatten geen van uw verzamelde persoonsgegevens.
 2. Aangezien het in ons belang is om de veiligheid van onze systemen te garanderen, voeren wij regelmatig veiligheidstests en werkzaamheidsproeven van onze systemen uit, in welk kader uw bovengenoemde gegevens verwerkt kunnen worden.
 3. Het is in ons belang om in geval van rechtsvervolging bewijsmateriaal te bewaren tot alle relevante wettelijke verjaringstermijnen zijn verstreken. Hiertoe bewaren wij de bijbehorende gegevens over uw persoon overeenkomstig deze verjaringstermijnen.
 4. Bovendien is het in ons belang verdachte gevallen na te gaan en bij een concrete verdenking van een strafbaar feit relevante informatie te verstrekken aan de rechtshandhavingsinstanties.
 5. Om aan onze fiscaalrechtelijke plichten te voldoen, maken we gebruik van belastingadviseurs. Daarnaast werken we met accountants om te voldoen aan onze wettelijke plicht ter controle van de jaarrekening. Hierbij kan niet worden uitgesloten dat documenten worden bekeken waar uw gegevens in staan. Daar het in ons belang is fiscale en wettelijke verplichtingen te vervullen, verwerken wij in dergelijke gevallen uw gegevens in overeenstemming met het betreffende doel.
 6. Wij implementeren de wettelijk voorgeschreven meldingen met betrekking tot de traceerbaarheid van tabaksproducten overeenkomstig de EU-richtlijn 2014/40/EU, de hiertoe behorende Uitvoeringsverordening (EU) 2018/574, de Nederlandse wet- en regelgeving inzake tabaksproducten en soortgelijke producten, evenals de Verordening inzake Tabaksproducten en soortgelijke producten. Hierbij verwerken wij de gegevens die op grond van deze wettelijke richtlijnen moeten worden gemeld.
 7. Het is in ons belang juridische geschillen op te lossen. Indien er een juridisch geschil ontstaat, worden de voor de rechtsgang noodzakelijke gegevens verwerkt.
 8. Wij voeren zowel interne als externe audits uit ter verkrijging en behoud van certificeringen en in het kader van klantenrelaties, waarbij mogelijk gegevens van klanten worden verwerkt. Bovendien vinden er voortdurend controlemaatregelen plaats ter vervulling van diverse voorschriften, ter controle van de effectiviteit van onze processen en ter implementatie van klantenverzoeken en kwaliteitsstandaarden.
 9. Iedereen kan een fout maken en in elk bedrijfsproces kunnen fouten optreden. Om deze processen te optimaliseren en ons foutenpercentage te verlagen, verwerken wij de in ons bedrijf aanwezige gegevens om oorzaken van fouten aan te wijzen. Deze verwerking geschiedt om onze gerechtvaardigde belangen in de verbetering van onze processen te behartigen.

 

Informatie over geautomatiseerde individuele besluiten

Na een incassoterugboeking wordt in het systeem automatisch een opdrachtblokkering geactiveerd die pas na persoonlijke opheldering van de feiten weer handmatig kan worden verwijderd.

 

Welke organisaties ontvangen uw gegevens?

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke organisaties (‘ontvangers van gegevens’) uw gegevens ontvangen. Doorgeven van uw gegevens vindt deels op grond van wettelijke meldingsplichten plaats. In andere gevallen maken wij gebruik van geselecteerde agenten en dienstverleners die als verwerkers (overeenkomstig art. 28 AVG) door ons worden ingezet en indien nodig toegang kunnen krijgen tot uw gegevens. Verwerkers zijn onderworpen aan diverse contractuele verplichtingen en mogen met name uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies en voor het uitvoeren van de van ons gekregen opdracht verwerken

 

 • Agentschappen
 • Auditors
 • Toezichthoudende instanties
 • Kredietwaardigheidsbureaus
 • Callcenters
 • Dienstverleners voor druk- en verzenddiensten
 • Dienstverleners voor klantenquêtes
 • Dienstverleners voor controles overeenkomstig EU-verordeningen 2580/2001 en 881/2002
 • Dienstverleners voor vernietiging van dossiers en gegevensdragers
 • Dienstverleners voor het meten van regionale groottes van doelgroepen
 • EU-database voor transactiegegevens van de handel in tabaksproducten
 • Financiële autoriteiten
 • Rechtbanken, advocaten van de tegenpartij, overheidsinstanties, contractpartners, adviseurs, zakelijke partners, tegenpartij bij schadeclaim
 • Incassobedrijf
 • IT-dienstverleners
 • Laboratoria voor levensmiddelenonderzoek
 • Levensmiddelenautoriteiten
 • Leveranciers (bijv. meubelmakers, displayfabrikanten, adviseurs enz.)
 • Merchandisers
 • Politie, advocaten, rechtshandhavingsinstanties, openbaar ministerie, nationale of federale recherchedienst
 • Belastingadviseurs
 • Systeemuitgevers
 • Gelieerde bedrijven
 • Verzekeraars
 • Verzekeringsdeskundigen
 • Bewakingsdienst (receptiedienst)
 • Goederenkredietverzekeraars
 • Accountants
 • Douaneautoriteiten

 

Doorgifte van uw gegevens aan een land buiten de EU

Bij bestellingen met betrekking tot Zwitserland vindt er een gegevensoverdracht naar Zwitserland plaats. De Europese Commissie bepaalt welke landen buiten de Europese Unie over een passend beschermingsniveau beschikken. Voor Zwitserland is er in dit opzicht sprake van een positief besluit.

 

Onze IT-dienstverleners beschikken over gelieerde bedrijven en/of onderaannemers buiten de EU die voor een deel toegang tot uw gegevens hebben.

De Europese Commissie bepaalt welke landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (derde landen) over een gepast beschermingsniveau beschikken. Voor de transfer wordt gebruik gemaakt van de EU-standaardovereenkomst conform besluit nr. 2010/87/EU van de Commissie. Een voorbeeld hiervan vindt u op de websites van de EU-commissaris van Justitie en in het ambtsblad van de EU.

De Europese Commissie erkent bedrijven in de VS, die deelnemen aan het EU-US Privacy Shield (ook wel: EU-VS-privacyschild), als gegevensontvangers met een gepast gegevensbeschermingsniveau. Deze overeenkomst tussen de VS en de EU waarborgt dat de regelingen inzake gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens door bedrijven die deelnemen aan het EU-VS-privacyschild in de VS stroken met het beschermingsniveau van de Europese Unie.

Informatie over de geschikte of passende garanties en de mogelijkheid om een kopie van de garanties te verkrijgen of om te vernemen waar deze beschikbaar zijn, kan worden aangevraagd via de hierboven verstrekte contactgegevens.

 

Uw rechten

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage in de over u opgeslagen persoonsgegevens (art. 15 AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
 • Recht op rectificatie en completering van uw bij ons verzamelde gegevens (art. 16 AVG)
 • Recht op wissen van gegevens (art. 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden (art. 21 AVG) – U hebt het recht te allen tijde op grond van met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering als bedoeld in art. 4 lid 4 AVG

Om deze rechten uit te oefenen kunt u zich tot ons wenden via privacy@lekkerland.nl.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring Recruitment

Hieronder ontvangt u een uitvoerig overzicht over de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader onze recruitment activiteiten. Wij informeren u ook over uw rechten en tot wie u zich kunt wenden met vragen over de bescherming van uw gegevens.

Wie zijn wij?

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van uw gegevens:

Lekkerland Nederland B.V.
Ekkersrijt 7601
5692 HR Son
Tel. + 31 (0)40 264 4400
E-Mail: info@lekkerland.nl

Lekkerland Vending Services B.V.
Ekkersrijt 7601
5692 HR Son
Tel. + 31  (0)40 264 4900
E-Mail: info@lekkerland.nl

Convenience Concept B.V.
Ekkersrijt 7601
5692 HR Son
Tel: +31 (0) 88 126 1000
E-Mail: info@convenienceconcept.nl

Aangezien wij uw gegevensbeschermingsrechten willen beschermen en garanderen, kunt u zich met vragen over deze privacyverklaring, de verwerking van uw gegevens en andere kwesties rondom gegevensbescherming wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

FIRST PRIVACY BV
Naritaweg 127-137
1043 BS Amsterdam, Netherlands

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in het kader van een door u ingediende sollicitatie.

Moet ik mijn gegevens verstrekken?

Indien u wilt solliciteren via het online portaal van Lekkerland, dient u een aantal persoonsgegevens verplicht aan ons mede te delen. De betreffende gegevensvelden voor deze persoonsgegevens zijn ook als “verplicht” gemarkeerd. Overige persoonsgegevens, bv. persoonsgegevens die u opneemt in uw CV of motivatie, of persoonsgegevens die u ons verstrekt via een ander kanaal (bv. e-mail of post), verstrekt u vrijwillig. .

U dient er rekening mee te houden dat indien u gegevens verstrekt over andere personen, u vooraf hun toestemming hiervoor moet hebben en hen geïnformeerd moet hebben over de doeleinden van het doorgeven – zoals deze zijn uiteengezet in deze privacyverklaring.

Verklaring begrippen

Persoonsgegevens

Hieronder wordt vaak over persoonsgegevens gesproken, maar wat betekent dit begrip eigenlijk?

Het begrip persoonsgegevens wordt in art. 4 lid 1 AVG als volgt juridisch gedefinieerd:

“Persoonsgegevens“: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon“.

Verwerking

Onder het begrip verwerking verstaat art. 4 lid 2 AVG het volgende:

“Verwerking“: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

 

Welke gegevens worden verwerkt, doelen en juridische grondslag

Wij verwerken persoonsgegevens die u ons in het kader van uw sollicitatie mededeelt. Hiertoe behoren gegevens die u ons verplicht mededeelt, en gegevens die u ons vrijwillig mededeelt.

 1. Het sollicitatieproces

Verplichte gegevens

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • CV

Vrijwillige gegevens

Alle gegevens die u ons mededeelt met uitzondering van de verplichte gegevens (bv. foto, aanbeveling, salarisindicatie, burgerlijke stand etc.)

Doelen

Wij gebruiken uw gegevens om uw sollicitatie te verwerken, te beoordelen en de voortgang daarvan vast te leggen, en om contact met u te onderhouden tijdens het sollicitatieproces.

Juridische grondslag

De juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovengenoemde doelen is de uitvoering van een (quasi-) overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b) AVG), en ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f) AVG) om het sollicitatieproces professioneel te laten verlopen.

Herkomst van de gegevens

Wij gebruiken de gegevens die u ons zelf heeft medegedeeld. Indien u in uw sollicitatie verwijzingen opneemt naar (uw profiel op) sociale (beroeps)netwerken (bv. LinkedIn), dan is het mogelijk dat wij deze ook verwerken. Bovendien kunnen we gegevens verwerken die openbaar toegankelijk zijn op sociale beroepsnetwerken.

 1. Referenties

Indien u ons referenties van eerdere werkgevers aanbiedt. is het mogelijk dat wij met deze eerdere werkgevers contact opnemen teneinde uw referentie te verifiëren. Dit doen wij enkel indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 sub a) AVG).

 1. Kandidatenpool

Het kan voorkomen dat wij u, ondanks uw interessant profiel, geen (passende) baan kunnen aanbieden. In dat geval kunnen wij u – incl. de gegevens die u ons heeft medegedeeld – opnemen in onze kandidatenpool voor een maximale periode van 12 maanden. Dit doen wij enkel indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 sub a) AVG).

 1. Overige gegevens

De communicatie (schriftelijk en digitaal) in het kader van uw sollicitatie wordt door ons opgeslagen. Dit geldt ook voor noties t.a.v. uw sollicitatie, en aantekeningen die bv. tijdens een gesprek worden gemaakt. Dit doen wij ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f) AVG) om het sollicitatieproces professioneel te laten verlopen.

 1. Assessments

Om uw geschiktheid voor onze vacature te beoordelen, maken wij gebruik van hulpmiddelen zoals tests en assessments. Hierbij kunnen o.m. gegevens worden verwerkt die zien op uw sterktes en zwaktes, ontwikkelingspotentieel en persoonlijkheid. Dit doen wij ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f) AVG) om uw geschiktheid voor de vacature en ons bedrijf te beoordelen.

 1. Personeelsdienstverleners

In het kader van onze recruitment activiteiten maken wij in bepaalde gevallen gebruik van externe dienstverleners. Het is dan van het individuele geval afhankelijk of wij de bovengenoemde gegevens direct van u ontvangen, of van de externe dienstverlener.

Wistermijnen 

Bij een succesvolle sollicitatie en daaropvolgende indiensttreding, informeren wij uw bij uw indiensttreding over de bij ons van toepassing zijnde wistermijnen van medewerkersgegevens.

Indien uw sollicitatie niet succesvol is, dan worden uw gegevens tot maximaal 4 weken na het einde van het sollicitatieproces door ons opgeslagen. Indien u in onze kandidatenpool wenst te worden opgenomen, worden uw gegevens met uw toestemming tot een periode van maximaal 12 maanden daarin opgenomen.

 

Welke organisaties ontvangen uw gegevens?

Hieronder wordt aangegeven welke organisaties (‘ontvangers van gegevens’) in welke gevallen uw gegevens ontvangen. Om welke gegevens het daarbij concreet gaat, kunt u nalezen in de bijbehorende hoofdstukken van deze verklaring. Doorgeven van uw gegevens vindt deels op grond van wettelijke meldingsplichten plaats. In andere gevallen maken wij gebruik van geselecteerde agenten en dienstverleners die als verwerkers (overeenkomstig art. 28 AVG) door ons worden ingezet en indien nodig toegang kunnen krijgen tot uw gegevens. Verwerkers zijn onderworpen aan diverse contractuele verplichtingen en mogen met name uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies en voor het uitvoeren van de van ons gekregen opdracht verwerken.

 • Personeelsdienstverleners
 • Opleidings- en assessment dienstverleners
 • IT-dienstverleners
 • Verbonden ondernemingen

Uw rechten

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage in de over u opgeslagen persoonsgegevens (art. 15 AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
 • Recht op rectificatie en completering van uw bij ons verzamelde gegevens (art. 16 AVG)
 • Recht op wissen van gegevens (art. 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden (art. 21 AVG) – U hebt het recht te allen tijde op grond van met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering als bedoeld in art. 4 lid 4 AVG

Om deze rechten uit te oefenen kunt u zich tot ons wenden via privacy@lekkerland.nl.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring voor Leveranciers en Dienstverleners

Hieronder ontvangt u een uitvoerig overzicht over de persoonsgegevens die wij verwerken m.b.t. uw rol als een leverancier of dienstverlener. Wij informeren u ook over uw rechten en tot wie u zich kunt wenden met vragen over de bescherming van uw gegevens.

Wie zijn wij?

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van uw gegevens:

Lekkerland Nederland B.V.
Ekkersrijt 7601
5692 HR Son
Tel. + 31 (0)40 264 4400
E-Mail: info@lekkerland.nl

Aangezien wij uw gegevensbeschermingsrechten willen beschermen en garanderen, kunt u zich met vragen over deze privacyverklaring, de verwerking van uw gegevens en andere kwesties rondom gegevensbescherming wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

FIRST PRIVACY BV
Naritaweg 127-137
1043 BS Amsterdam, Netherlands

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op medewerkers van onze leveranciers en dienstverleners en op de leverancier en dienstverleners zelf indien zij natuurlijke personen zijn.

 

Verklaring begrippen

Persoonsgegevens

Hieronder wordt vaak over persoonsgegevens gesproken, maar wat betekent dit begrip eigenlijk?

Het begrip persoonsgegevens wordt in art. 4 lid 1 AVG als volgt juridisch gedefinieerd:

”Persoonsgegevens“: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Verwerking

Onder het begrip verwerking verstaat art. 4 lid 2 AVG het volgende:

“Verwerking“: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.”

 

Gelieerde ondernemingen

Tot onze gelieerde ondernemingen, zoals bedoeld in deze privacyverklaring, horen de volgende bedrijven:

 • Lekkerland SE, Europaallee 57, 50226 Frechen, Duitsland
 • Lekkerland Deutschland GmbH & Co. KG, Europaallee 57, 50226 Frechen, Duitsland
 • Lekkerland information systems GmbH, Europaallee 57, 50226 Frechen, Duitsland
 • cofact financial services GmbH, Vor den Eichen 6, 65604 Elz, Duitsland
 • TRIMEX Transit Import Export Car Nielsen GmbH & Co. KG, Europaallee 57, 50226 Frechen, Duitsland
 • MEDIAPOINT GmbH, Europaallee 57, 50226 Frechen, Duitsland
 • amv GmbH, Boschetsrieder Straße 67-69, 81379 München, Duitsland
 • Lekkerland Handels- und Dienstleistungs GmbH, Handelsstraße 1, 2630 Ternitz, Oostenrijk
 • convivo GmbH, Nisselgasse 1-3, 1140 Wien, Oostenrijk
 • Conway – The Convenience Company België NV, Laagstraat 63, 9140 Temse, België
 • Sutrans NV, Laagstraat 63, 9140 Temse, België
 • Convenience Concept B.V., Ekkersrijt 7601, 5692 HR Son, Nederland
 • Lekkerland Vending Services B.V., Ekkersrijt 7601, 5692 HR Son, Nederland
 • Lekkerland Nederland B.V., Ekkersrijt 7601, 5692 HR Son, Nederland
 • Conway – The Convenience Company – S.A., Pol. Ind. De Quer, C/ Vega del Henares, s/n, parcel n° 6, 19209 Quer, Guadalajara, Spanje

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

In deze sectie wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij verwerken, en worden de doelen van de verwerking en de hiertoe behorende juridische grondslagen beschreven. Hier wordt ook beschreven wanneer de verwerkte gegevens worden gewist.

 1. Contactpersonen

Wij gebruiken uw gegevens ter communicatie met u of uw werkgever om een handelsrelatie te starten, te beëindigen of uit te voeren (met inbegrip van aanvragen, bestellingen, boekenonderzoeken, in het kader van koop- en huurcontracten voor gebouwen en onroerende goederen, licentie- en contractbeheer (IT), klachten van klanten, consumentenklachten, conditie-afspraken, deelname aan onze beurzen, en andere (advies)diensten). Als wij een handelsrelatie direct met uw werkgever of opdrachtgever hebben, is de wettelijke basis voor de verwerking een gerechtvaardigd belang bij de uitvoering van de overeenkomst met uw werkgever of opdrachtgever (art. 6 lid 1 sub f AVG). Indien wij rechtstreeks met u een handelsrelatie hebben, is de wettelijke basis de initiëring/uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b AVG).

 1. Dienstverlening en levering van goederen

Wij verwerken gegevens wanneer u ons goederen of diensten levert. Ook een tijdsregistratie en vastlegging van  wanneer u ons goederen of diensten levert. Dit omvat bijvoorbeeld de registratie van werktijden en resultaten.

Indien wij met u rechtstreeks een handelsrelatie hebben, is de wettelijke basis voor de verwerking de uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b AVG). Indien wij met uw werkgever of opdrachtgever een handelsrelatie hebben, vindt de verwerking plaats om ons gerechtvaardigde belang bij de uitvoering van de overeenkomst met uw werkgever of opdrachtgever te waarborgen (art. 6 lid 1 sub f AVG).

 1. Aanmaken van masterdata, plaatsen van orders en het afwikkelen van vorderingen. 

Uw gegevens worden verwerkt in de masterdata van onze database om bestellingen te plaatsen en om vorderingen kunnen vereffenen. Indien wij met u rechtstreeks een handelsrelatie hebben, is de wettelijke basis voor de verwerking de uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b AVG). Indien wij met uw werkgever of opdrachtgever een handelsrelatie hebben, vindt de verwerking plaats om ons gerechtvaardigde belang bij de uitvoering van de overeenkomst met uw werkgever of opdrachtgever te waarborgen (art. 6 lid 1 sub f AVG).

 1. Reporting

Wij verwerken uw gegevens in het kader van het beheer van onze organisatie, voor het identificeren en monitoren van financiële risico’s, voor het bundelen van verkoopactiviteiten en het vervullen van contractuele verplichtingen ten aanzien van onze klanten, leveranciers en dienstverleners. De verwerkte persoonsgegevens worden gebruikt voor rapportages en evaluaties.  De verwerking van uw gegevens in het kader van het inkoopbeheer geschiedt om onze gerechtvaardigde belangen in het sturen van onze organisatie en om onze verplichtingen jegens onze klanten en leveranciers/dienstverleners te borgen (art. 6 lid 1 sub f AVG).

 1. Bezoek management

Uw persoonsgegevens worden – zodra u ons terrein betreedt – verwerkt in het kader van bezoek management en toegangscontrole en omdat wij een legitiem belang hebben bij het verzekeren en uitoefenen van onze eigendomsrechten en veiligheidsrisico’s (art. 6 lid 1 sub f AVG).

 1. Overige doelen

Naast de hierboven beschreven doelen worden bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen verwerkt om onze gerechtvaardigde belangen in het kader van belangenafwegingen te behartigen (artikel 6 lid 1 sub f GDPR). Deze belangen worden hieronder benoemd:

  1. Aangezien het in ons belang is om de veiligheid van onze systemen te garanderen, voeren wij regelmatig veiligheidstests en werkzaamheidsproeven van onze systemen  uit, in welk kader uw bovengenoemde gegevens verwerkt kunnen worden.
  2. Indien zich in ons bedrijf een beveiligingsincident voordoet waarbij uw gegevens betrokken zijn, zijn wij verplicht om dit incident te melden aan de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 33 AVG). Aangezien het ons gerechtvaardigd belang is om deze wettelijke meldingsplicht zo snel mogelijk na te komen, kan het gebeuren dat – in het kader van het oplossen van het betreffende beveiligingsincident – gegevens over uw persoon verwerkt worden. De meldingen van deze beveiligingsincidenten aan toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming omvatten geen van uw verzamelde persoonsgegevens.
  3. Het is in ons belang om in geval van rechtsvervolging bewijsmateriaal te bewaren tot alle relevante wettelijke verjaringstermijnen zijn verstreken. Hiertoe bewaren wij de bijbehorende gegevens over uw persoon overeenkomstig deze verjaringstermijnen.
  4. Bovendien is het in ons belang verdachte gevallen na te gaan en bij een concrete verdenking van een strafbaar feit relevante informatie te verstrekken aan de rechtshandhavingsinstanties
  5. Om aan onze fiscaalrechtelijke plichten te voldoen, maken we gebruik van belastingadviseurs. Daarnaast werken we met accountants om te voldoen aan onze wettelijke plicht ter controle van de jaarrekening. Hierbij kan niet worden uitgesloten dat documenten worden bekeken waar uw gegevens in staan. Daar het in ons belang is fiscale en wettelijke verplichtingen te vervullen, verwerken wij in dergelijke gevallen uw gegevens in overeenstemming met het betreffende doel.
  6. Wij implementeren de wettelijk voorgeschreven meldingen met betrekking tot de traceerbaarheid van tabaksproducten overeenkomstig de EU-richtlijn 2014/40/EU, de hiertoe behorende Uitvoeringsverordening (EU) 2018/574, de Nederlandse wet- en regelgeving inzake tabaksproducten en soortgelijke producten, evenals de Verordening inzake Tabaksproducten en soortgelijke producten. Hierbij verwerken wij de gegevens die op grond van deze wettelijke richtlijnen moeten worden gemeld.
  7. Het is in ons belang juridische geschillen op te lossen. Indien er een juridisch geschil ontstaat, worden de voor de rechtsgang noodzakelijke gegevens verwerkt.
  8. Wij voeren zowel interne als externe audits uit ter verkrijging en behoud van certificeringen en in het kader van klantenrelaties, waarbij mogelijk gegevens van klanten worden verwerkt. Bovendien vinden er voortdurend controlemaatregelen plaats ter vervulling van diverse voorschriften, ter controle van de effectiviteit van onze processen en ter implementatie van klantenverzoeken en kwaliteitsstandaarden.
  9. Iedereen kan een fout maken en in elk bedrijfsproces kunnen fouten optreden. Om deze processen te optimaliseren en ons foutenpercentage te verlagen, verwerken wij de in ons bedrijf aanwezige gegevens om oorzaken van fouten aan te wijzen. Deze verwerking geschiedt om onze gerechtvaardigde belangen in de verbetering van onze processen te behartigen.
  10. Wij verwerken uw gegevens om IT-systemen en softwareproducten te testen en om migraties uit te voeren. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking om de juistheid en volledigheid van nieuwe producten en migraties te controleren.

Overzicht van de gebruikte gegevens

 

Categorie 1. Contact personen 2. Dienstverlening en levering van goederen. 3. Aanmaken van masterdata, plaatsen van orders en het afwikkelen van vorderingen 4. Reporting 5. Bezoeks-management
Adres en contactgegevens van leveranciers/ dienstverleners en contactpersonen x x x x x
Informatie over leveringen en retouren x x x x x
Assortiment, x x x x
Gegevens m.b.t. huur, bruikleen of koop van roerende en onroerende goederen x x x x
Condities en inhoud van overeenkomsten x x x x
Opdrachten en ordergegevens x x x x
Bank- en betaalgegevens x x x x
Gegevens uit communicatie met leveranciers / dienstverleners en hun medewerkers x x x x x

 

Wistermijnen (en/of opslagduur)

Hierna wordt beschreven wanneer de verwerkte gegevens worden gewist. In principe verwerken wij uw gegevens zo lang als noodzakelijk is voor het nakomen van de genoemde doelen. Voor zover er wettelijke bewaringstermijnen bestaan, vindt het wissen van gegevens pas na het verstrijken van deze termijnen plaats. Ter bescherming van onze rechtspositie en de daarmee verbonden verkrijging van bewijsmiddelen kan een bewaring tot het verstrijken van verjaringstermijnen overeenkomstig de regels van het Burgerlijk Wetboek (en andere wet- of regelgeving).

 

Herkomst van de gegevens

Als wij met u een directe handelsrelatie hebben, ontvangen wij de gegevens rechtstreeks van u. Indien wij met uw werkgever of opdrachtgever een handelsrelatie hebben, ontvangen wij de gegevens van uw werkgever/opdrachtgever or rechtstreeks van u.

 

Welke organisaties ontvangen uw gegevens?

Hieronder wordt aangegeven welke organisaties (‘ontvangers van gegevens’) uw gegevens ontvangen. Doorgeven van uw gegevens vindt deels op grond van wettelijke meldingsplichten plaats. In andere gevallen maken wij gebruik van geselecteerde agenten en dienstverleners die als verwerkers (overeenkomstig art. 28 AVG) door ons worden ingezet en indien nodig toegang kunnen krijgen tot uw gegevens. Verwerkers zijn onderworpen aan diverse contractuele verplichtingen en mogen met name uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies en voor het uitvoeren van de van ons gekregen opdracht verwerken.

 • Agentschappen
 • Auditors
 • Dienstverleners voor vernietiging van dossiers en gegevensdragers
 • Dienstverleners voor druk- en verzenddiensten
 • EU-database voor transactiegegevens van de handel in tabaksproducten
 • Financiële autoriteiten
 • Rechtbanken, advocaten van de tegenpartij, overheidsinstanties, contractpartners, adviseurs, zakelijke partners, tegenpartij bij schadeclaim
 • IT-dienstverleners
 • Laboratoria voor levensmiddelenonderzoek
 • Levensmiddelenautoriteiten
 • Leveranciers (bijv. meubelmakers, displayfabrikanten, adviseurs enz.)
 • Politie, advocaten, rechtshandhavingsinstanties, openbaar ministerie, nationale of federale recherchedienst
 • Belastingadviseurs
 • Systeemuitgevers
 • Gelieerde ondernemingen (zoals hierboven beschreven bij “verklaring begrippen”
 • Verzekeraars
 • Verzekeringsdeskundigen
 • Bewakingsdienst (receptiedienst)
 • Accountants
 • Douaneautoriteiten

Doorgifte van uw gegevens aan een land buiten de EU

Onze IT-dienstverleners beschikken over gelieerde bedrijven en/of onderaannemers buiten de EU die voor een deel toegang tot uw gegevens hebben.

De Europese Commissie bepaalt welke landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (derde landen) over een gepast beschermingsniveau beschikken. Voor de doorgifte wordt gebruik gemaakt van de EU-standaardovereenkomst conform besluit nr. 2010/87/EU van de Commissie. Een voorbeeld hiervan vindt u op de websites van de EU-commissaris van Justitie en in het ambtsblad van de EU.

De Europese Commissie erkent bedrijven in de VS, die deelnemen aan het EU-US Privacy Shield (ook wel: EU-VS-privacyschild), als gegevensontvangers met een gepast gegevensbeschermingsniveau. Deze overeenkomst tussen de VS en de EU waarborgt dat de regelingen inzake gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens door bedrijven die deelnemen aan het EU-VS-privacyschild in de VS stroken met het beschermingsniveau van de Europese Unie.

Informatie over de geschikte of passende garanties en de mogelijkheid om een kopie van de garanties te verkrijgen of om te vernemen waar deze beschikbaar zijn, kan worden aangevraagd via de hierboven verstrekte contactgegevens.

 

Uw rechten

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage in de over u opgeslagen persoonsgegevens (art. 15 AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
 • Recht op rectificatie en completering van uw bij ons verzamelde gegevens (art. 16 AVG)
 • Recht op wissen van gegevens (art. 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden (art. 21 AVG) – U hebt het recht te allen tijde op grond van met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering als bedoeld in art. 4 lid 4 AVG.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u zich tot ons wenden via privacy@lekkerland.nl.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens.